Uw Privacy

 


Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens

 • uw gegevens worden geregistreerd en beveiligd door het registratie cliënten dossier van CRS Tromp BX.

 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Mijn computer is versleuteld en alleen met een dubbel geheim wachtwoord door mij is te openen. (wel bekend bij PC Hulp Eindhoven)

 • mijn email verkeer bij persoons gevoelige informatie gecomprimeerd zal plaatsvinden.

Als uw behandelende therapeut heb ik als toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid, alleen in overleg en met toestemming van u.

 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).

 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, onderhoud PC, onderhoud CRS software en werkzaamheden accountant. Daarvoor is een verwerkingsovereenkomst afgesloten met:
  - Bedrijfsondersteuner: Bregje Hoeks
  - PC hulp Eindoven: Carel Plasman
  - Software aanbieder CRS Tromp BX
  - Specialist in Finance: Peter Stalpers (accountant)
  Allen hebben een geheimhoudingsplicht.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.


Samenwerkingen


Directe samen werking in de praktijk met:
Inger klein, kinder therapeut
Juulke Rietbergen, speltherapeut.


Intercollegiale samenwerking met:
Danielle Ophelder, psycholoog,
Annemieke van Susante, Psycholoog,
Lenette Raaijmakers, speltherapeut
EPI groep
Wij Eindhoven generalisten
CMD Nuenen

Op eigen verzoek is er overleg met huisarts of in het geval van een behandeling van uw kind is er zo nodig overleg met de desbetreffende leerkracht.

Privacy op de zorgnota
 

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar. gemeente of Sociale Verzekeringsbank over u gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren. (zorgverkeraarswet en Jeugdwet):

 • Uw naam, adres en woonplaats

 • Uw geboortedatum

 • Uw BSN of SVB klantnummer (indien wettelijk verplicht)

 • De datum van de behandeling

 • Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld ‘therapie of vaktherapie’.

 • De kosten van het consult á € 85,00 in 2019

 

Behandelingsdocument volwassenen 2019  KLIK HIER
Behandelingsdocument kinderen 2019  KLIK HIER